Nogle gode regler når du fisker

Det er vigtigt, at man som lystfisker overholder nogle få skrevne og uskrevne regler for fiskeriet. De er med til at bevare et godt forhold mellem lystfiskere, andre brugere af naturen og dem der bor i området 

– ikke mindst vore lodsejere. 

Brug din sunde fornuft og husk, at vi er gæster ved fiskevandet. Husk også at du af andre opfattes som en repræsentant for NL. 

 • Fisk kun hvis du har tilladelse, fisketegn og betalt medlemskort
  ​Fisk kun på de strækninger hvor foreningen har fiskeretten, følg skiltningen, og vær opmærksom på de enkelte private strækninger. Respekter og overhold alle punkterne i foreningens særlige bestemmelser. Fisk kun med 1 fiskestang.
 • Fredning og mindstemål
  ​Sæt dig godt ind i reglerne om fredningstider og mindstemål, også dem der kun gælder for NL. Det er ikke tilladt at hjemtage fisk under mindstemålet, uanset at fisken evt. ikke kan overleve.
 • Vis hensyn ved færdsel i naturen
  ​Gå langs åen, på markveje, stier og evt. i markskel, træd ikke i afgrøder eller sprøjtespor. Undgå at lave støj. Hegn m.v. må ikke beskadiges eller led efterlades åbne.
 • Efterlad naturen, som du ønsker at modtage den.
  ​Tag fiskeaffald, linestumper, kroge, andet affald, flasker/dåser og emballage med hjem.
 • Vis hensyn ved parkering
  ​Benyt kun de P-pladser som er anvist af foreningen på kortene og er vist ved skiltning. Er pladsen fuld optaget, så find om nødvendigt et andet sted at fiske Kørsel er kun tilladt på offentlige veje.
 • Start altid fiskeriet opstrøms andre der allerede er i gang med at fiske
  ​Hold god afstand – det er f.eks. mindst 50 mtr. Begynd aldrig dit fiskeri lige foran en anden fisker uden dennes accept, eller om nødvendigt sørg for rigtig god afstand. Gå altid langt uden om andre fiskere, og undgå færdsel de steder, andre fiskere kommer frem til om lidt. Ingen har fortrinsret til enkelte steder eller strækninger.
 • Udøv et bevægeligt fiskeri
  ​Bevæg dig mellem hvert kast. Er der mange fiskere både op- og nedstrøms åen, bør du fiske vandet i et jævnt tempo. Træd eventuelt tilbage og lad hurtigere fiskende komme forbi. Opstrøms fiskende viger for nedstrøms fiskende.
 • Undgå at beskadige fisk du vil genudsætte
  ​Fugt dine hænder, inden du rører ved fisken. Når du genudsætter en fisk, så gør det så blidt som muligt. Brug ikke så lette eller dårlige grejer, at du ikke kan lande fisken ordentligt, eller udtrætter den i unødig grad. Fisk gerne med en stor krog, så du undgår at fange og skade små fisk. Fisk ikke hvor der er stimer af små fisk. Ofte er der tale om smolt. Gå videre til et andet sted. Tag ikke flere fisk med hjem end du selv kan anvende
 • Undgå at fiske hvor der er gydende fisk
  ​Gydende fisk er med til at sikre dit fiskeri i fremtiden. Fisk derfor ikke, hvor der er mulighed for at genere og fange gydende fisk.
 • Opdager du ting der beskadiget eller ødelagt så giv besked
  ​Det er kun muligt at få udbedret skader såfremt det bringes til kendskab for bestyrelsen. Det ikke tilladt at beskære eller knække træer og grene for at skaffe adgang eller fiskeplads. Beskæringsarbejde foretages kun af NL efter aftale og i samarbejde med lodsejerne.

Dette er eksempler på god etik og moral ved fiskevandet. I tillæg til ovenstående, brug da sund fornuft og husk at bestemmelserne i NL’s vedtægter og særbestemmelser, også skal overholdes.