Oversigt over indsamlede fedtfinne prøver

Genetiske analyser af Lindenborg å havørred DTU Aqua har udført genetisk monitering af ørred i en række tilløb til Limfjorden, og har i den forbindelse også analyseret ørreder fanget i Lindenborg å. Prøverne er 61 lystfisker-fangede prøver, primært fanget omkring Håls og Flamsted fra 2018 til 2021.

Gennemsnitslængde og -vægt var hhv. 59,7 cm og 3,12 kg. Alle fisk blev analyseret med DTU Aquas standard-metode, som bruges til at henføre ørred til bestemte bestande i bestemte områder. Generelt ser gen-profilerne på tværs af Limfjordsbestandene meget forskellige ud. Således er ørredbestandene fra tilløb til Skive Fjord, Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord (herunder Karup å, Simested å og Skals å), genetisk adskilt fra de andre bestande DTU Aqua har undersøgt.

Tidligere analyser fra 1990’erne tydede på, at de mere østlige Limfjords-bestande, og herunder fra Lindenborg å, dengang var genetisk påvirket af udsætninger med dambrugsstammer, der var blevet blandet ind i de lokale bestande. Undersøgelserne 30 år efter tyder ikke på, at der er genetiske ’rester’ fra dambrugsstammer i Lindenborg-ørrederne. 58 af de undersøgte fisk har gen-profiler der indikerer, at de kommer fra åen, mens profilerne for tre fisk tyder på at de strejfere fra den centrale Limfjord (Karup, Simested, Jordbro, Skals). Her er metoden dog ikke fintfølende nok til at afgøre tilhørsforholdet endeligt.

Disse tre fisk blev fanget i hhv. november 2018, og september og oktober 2021. Fisken fra 2018 havde samme længde og vægt som gennemsnittet af de andre fangster (58 cm, 1,7 kg), mens de to fisk fra 2021 begge var relativt store (hhv. 72 cm/4 kg, og 74cm/5,4 kg).

Når man sammenligner Lindenborg ørredernes genprofilerne med dem fra nabo-vandløb i både det østlige Limfjordsområde (Ryå), og vandløb der løber i Kattegat (f.eks. Voer og Villestrup å) er der små, men tydelige, genetiske forskelle. Det viser, at over længere tidsrum forekommer det sandsynligvis nogle gange, at fisk fra andre vandløb gyder i åen, men også, at det er sjældent. Til gengæld er der ikke genetiske tegn på betydende strejfrater mellem Lindenborg å og vandløbene i den centrale del af Limfjorden, såsom Karup å. Dette kunne være et tegn på, at strejfere (f.eks. fra Karup å), der vandrer opi vandløbet, enten vandrer tilbage ud af vandløbet inden gydningen, eller ikke har gydesucces.