kanosejlads på lindenborg å

Sejlads på Lindenborg å – en god oplevelse for dig og andre brugere. Læs mere herunder:

Kanosejlads på Lindenborg Å – et ny opdagelse!

Sejlads på de danske vandløb har altid tiltrukket mange mennesker, og er en fritidsaktivitet, der er stigende. Lindenborg å er for mange et nyopdaget vandløb, og ukendt for de fleste. En sejltur på Lindenborg å er derfor en stor naturoplevelse. Da kano er det foretrukne fartøj, er denne side rettet primært til dyrkere af kanosejlads, men gælder også kajak, robåd eller andre ikke-motordrevne fartøjer.

Kanosejlads uden konflikter

Lindenborg Å Sammenslutningen LS, der er en sammenslutning af lystfiskeriforeningerne ved åen, vil gerne byde dig velkommen til åen, og samtidig give vores bud på, hvordan man færdes på og ved åen, sådan at der opstår de færreste konflikter mellem de forskellige brugere: sejlere, jægere, lystfiskere og bredejerne. Konflikterne undgås, hvis der vises hensynsfuld adfærd under opholdet og sejladsen.

En kano kan være smittebærer

På Lindenborg å er der forbud mod sejlads med motor, der må derfor kun sejles med robåd, kano og kajak. Der kan lejes kanoer i området, og du må medtage dit eget fartøj.
Har du dit eget fartøj med, skal du være opmærksom på overførsel af smitsomme sygdomme, uønskede dyrearter og eventuelle smittefarer, specielt når du skifter fra et åsystem til et andet.
På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse om spredning af invasive arter, og på Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du læse om kravene til rengøring og desinficering af fiskegrej og fartøj. Desinficering af fartøjet er en god ide for at hindre smittespredning fra et vandområde til et andet. Lindenborg å er en af Danmarks få selvreproducerende åer, når det gælder havørreder, og er derfor sårbar for fremmede påvirkninger.

Tidspunkter for sejlads

• Sejladsen skal ske i perioden fra 1. maj til og med uge 42, hvilket er for at beskytte havørredernes og lampretternes gydning, deres yngels klækning og opvækst. Du skal også være opmærksom på særlige beskyttelsesværdige fugle og dyrs yngleperioder.

• Der kan sejles på åen i tidsrummet fra kl. 8 til 19.
Start og slut på sejladsen

• Isætning og optagning må kun ske på de til dette formål specielt indrettede pladser

• Der er pladser ved Nybro, Klepholm og Haalsbro

• Ved grupper på mere end 6 fartøjer skal isætningen ske ved Klepholm.

• Parkering må kun ske på pladser, hvor der er givet tilladelse. Flere fiskeriforeninger har egne parkeringspladser som er forbeholdt deres medlemmer

Sejladsen

Store dele af åen og ådalen er fredet, og er samtidigt et Natura2000-område. Området er særlig sårbart over for påvirkninger. Åen er smal og lavvandet, der skal sejles hensynsfuldt, så der ikke sker skader på brinkerne og ørredernes gydebanker.
• Sejladsen skal foregå nedstrøms
• Hold stor afstand mellem fartøjerne
• Brinker må ikke påsejles
• Rørskove må ikke påsejles
• Der må ikke foregå kapsejlads
• Der må ikke sejles med sammenbundne fartøjer
• Al sejlads i kilder og bække er forbudt
• Du skal tage hensyn til lystfiskere og andre brugere
• De udsatte fiskeredskaber må ikke røres
• Lav ikke larm og støj. Musikafspillere hører ikke til i naturen

Ophold og ilandstigning

• Bredden er omfattet af den private ejendomsret. Der må kun tages ophold og foretages ilandstigning på de til dette formål indrettede raste-, ophalings- og overnatningspladser, eller efter aftale direkte med den enkelte bredejer
• Alle fiskehytter og vindskjul er privat ejendom, og der må ikke tages ophold ved disse
• Camping og overnatning må kun ske med bredejerens direkte tilladelse
• Bål og grill må kun tændes og bruges på de godkendte raste- og overnatningspladser
• Affald må ikke henkastes i åen eller på brinkerne, men skal tages med hjem eller afleveres i de opsatte affaldsbeholdere på rastepladserne

Fiskeri

• Al fiskeri fra fartøjerne er forbudt
• Fiskeretten på det meste af åen er udlejet til forskellige foreninger
• Fiskeri må kun ske fra bredden, eller på strækninger, hvor bredejeren har givet sin udtrykkelige tilladelse. Der findes endvidere strækninger med frit fiskevand og dagkortfiskeri
Lindenborg Å Sammenslutningen byder endnu en gang velkommen til en sejltur på Lindenborg Å og håber du får en spændende tur med gode oplevelser uden skade på naturen, uden forstyrrelse af dyrelivet og uden gene for andre – bredejere, jægere, lystfiskere eller sejlere undervejs.

 

Rigtig god tur!

Lindenborg Å Sammenslutningen LS

Vil du vide mere om sammenslutningen?

Her kan blandt andet læse mere om bestyrelsen, vedtægter, mm.